Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Julija 2014 je imela Slovenija 2.061.623 prebivalcev; na površini 20.273 km2.

Poselitev Slovenije je razpršena in neenakomerna. Na gostoto poselitve posameznih območij vplivajo naravnogeografski in družbenogeografski dejavniki. Od naravnogeografskih dejavnikov imajo največji vpliv relief, podnebje, dostopnost vodnih virov, rodovitnost prsti in rudna bogastva, od družbenogeografskih dejavnikov pa prometna dostopnost, gospodarska razvitost pokrajine in kakovost bivanja. Zaradi prepletanja vplivov različnih dejavnikov se oblikujejo območja goste in redke poselitve. V Sloveniji so najgosteje poseljene kotline, doline, nižine in obala, najredkeje pa gorata in hribovita območja ter visoke dinarske planote.

Pravilno zložene črke bodo dale izraz, ki pomeni zmanjšanje števila prebivalstva.

Poselitev Slovenije

Zaradi različnega vpliva naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov so se v Sloveniji izoblikovala območja goste in redke poselitve. Najgosteje poseljena območja so Ljubljanska in Celjska kotlina, Šaleška dolina, Dravska, Murska in Krška ravan, Vipavska dolina in obalni pas. Najgosteje poseljena mestna občina je Ljubljana, kjer gostota poselitve presega 1000 prebivalcev/km2. V petih največjih slovenskih občinah (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper) živi več kot četrtina vsega prebivalstva.

Na drugi strani imamo območja redke poselitve. Ta so višje ležeča, odmaknjena od glavnih prometnih poti in gospodarsko slabše razvita. Najredkeje poseljene so Alpske pokrajine v višjih nadmorskih višinah, visoke dinarske planote in višji predeli Predalpskih hribovij. Gre predvsem za Zgornje Posočje, Idrijsko, Cerkljansko in Škofjeloško hribovje, Brkine, Haloze, visoke dinarske planote (Nanos, Hrušica...), ter obmejna območja Kozjanskega in Goričkega. To so tudi območja, iz katerih se prebivalci že desetletja odseljujejo. Najredkeje poseljena občina v Sloveniji je Solčava, kjer živi 5 prebivalcev/km2, Jezersko in Bovec pa imata 9 prebivalcev/km2.

Gostota poselitve Slovenije po občinah
Gostote poselitve Slovenije po naselijih

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ42/241