Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POMEN POVRŠJA IN KAMNINSKE ZGRADBE ZA ČLOVEKA

Geološka zgradba vpliva na kakovost in način človekovega življenja. Od nje je odvisna tudi varnost pred naravnimi nesrečami;  potresi, plazovi in poplavami.

Kamnine vplivajo na:

  • oblikovanost površja in vodovja,
  • razvoj prsti in rastlinstva,
  • razvoj industrije (rudnine),
  • naseljevanje ljudi,
  • kmetijstvo,
  • graditev prometnih poti,
  • gradbeni material (prometne poti, stavbe ...).

Najstarejše paleozojske magmatske in metamorfne kamnine sestavljajo nižje dele Zahodnega in Vzhodnega Predalpskega hribovja, Karavank, Pohorja in Kozjaka. Poselitev je na prisojnih, bolj položnih delih. V kmetijstvu prevladuje živinoreja.

Mezozojske sedimentne kamnine (apnenci, dolomiti) sestavljajo visokogorja. Voda prenika v notranjost. Reliefne oblike so ostre, gorska pobočja strma. Območja z malo prsti, pomanjkanjem vode in hladnim podnebjem so neugodna za kmetijstvo. Zaradi strmine in slabih pogojev za gospodarstvo so ta območja neposeljena.

Terciarne sedimentne kamnine (laporji, peščenjak) sestavljajo gričevja Obpanonskih in Obsredozemskih pokrajin. Tu je rodovitna prst, ki omogoča kmetijstvo ter vinogradništvo in sadjarstvo.

Najmlajše kvartarne sedimentne kamnine, rečne naplavine, sestavljajo dna kotlin in dolin. Prst je rodovitna. Tu so najboljši pogoji za kmetijstvo in poselitev.


 

V svoji okolici poišči primer gradnje s kamnom, kamni ali kamnino.

Ali drži, da so objekti na fotografijah (razen kamnoloma in rudnika) zgrajeni iz naravnega kamna?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ22/241