Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Napišite urejene enačbe kemijskih reakcij med raztopinami kislin in baz. Na prvo mesto v enačbi napišite bazo, na drugo mesto pa kislino. Koeficiente v enačbah pišite ločeno od formul (številke 1 ne pišite). Vodo napišite na zadnje mesto v enačbi.

a) Natrijev hidroksid reagira s fosforjevo kislino.
3 NaOH + H3PO4Na3PO4 + 3 H2O

b) Amoniak reagira z žveplovo kislino.
2 NH3 + H2SO4(NH4)2SO4 + 2 H2O

c) Kalcijev klorid nastane iz ustrezne kisline in baze.
Ca(OH)2 + 2 HClCaCl2 + 2 H2O

č) Sol Mg(CH3COO)2 nastane iz ustrezne kisline in baze.
Mg(OH)2 + 2 CH3COOH → Mg(CH3COO)2 + 2 H2O

5.

Za nevtralizacijo raztopine fosforjeve kisline smo porabili 30 mL raztopine NaOH s koncentracijo 0,15 mol L−1. Izračunajte množino fosforjeve kisline, ki je raztopljena v preiskovani raztopini. Rezultat zapišite na dve zanesljivi mesti natančno.

n(fosforjeva kislina) = 0,0015 mol
6.

Prikazana je raztopina, ki je nastala po nevtralizaciji kisline z bazo. Molekule vode zaradi preglednosti niso narisane. Katera baza in katera kislina sta reagirali?

7.

Za nevtralizacijo vzorca čiste citronske kisline z maso 0,114 g smo porabili 11,8 mL raztopine natrijevega hidroksida s koncentracijo 0,151 mol L−1. Citronska kislina je triprotonska kislina. Iz danih podatkov izračunajte molsko maso citronske kisline. Rezultat zaokrožite na celo število.

M(citronska kislina) =  192 g mol−1

Molekula citronske kisline vsebuje 8 atomov vodika, 6 atomov ogljika in atome kisika. Koliko atomov kisika je v eni molekuli citronske kisline?

Število atomov kisika: 7

<NAZAJ
>NAPREJ98/245