Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri enačb redoks reakcij

Enačba za redoks reakcijo med kositrovim(IV) oksidom in ogljikom

1. Napišemo reaktante in produkte pri kemijski reakciji. Pri reakciji med kositrovim(IV) oksidom in ogljikom nastaneta kositer in ogljikov oksid.

$\rm{SnO_2} + \rm{C} \rightarrow \rm{Sn} + \rm{CO}$

2. Določimo oksidacijska števila tistim atomom, ki se jim oksidacijsko število spremeni.

$\overset{+4}{\mathrm{Sn}}\mathrm{O_2} + \overset{0}{\mathrm{C}} \rightarrow \overset{0}{\mathrm{Sn}} + \overset{+2}{\mathrm{C}}\mathrm{O}$

3. Ugotovimo, katera snov se oksidira in katera reducira. Zapišemo delni enačbi za oksidacijo in redukcijo.

redukcija: $\overset{+4}{\mathrm{Sn}} + 4\mathrm{e^−} \rightarrow \overset{0}{\mathrm{Sn}}$,       oksidacija: $\overset{0}{\mathrm{C}} \rightarrow \overset{+2}{\mathrm{C}} + 2\mathrm{e^−}$

Atom ogljika odda dve elektrona in se oksidira. Atom kositra v kositrovem(IV) oksidu sprejme štiri elektrone in se reducira.

4. Ugotovimo število sprejetih in oddanih elektronov. Število sprejetih in oddanih elektronov v našem primeru ni enako. Sprejeti so bili štirje elektroni, oddana pa dva elektrona. Da bo število sprejetih in oddanih elektronov enako, pomnožimo ogljik z 2. Za 1 mol kositra sta potrebna 2 mola ogljika.

$\rm{SnO_2} + \rm{2C} \rightarrow \rm{Sn} + \rm{2CO}$

Enačba za redoks reakcijo med med KMnO4 in HCl
1. Reaktanti in produkti:

$\rm{KMnO_4} + \rm{HCl} \rightarrow \rm{KCl} + \rm{MnCl_2} + \rm{Cl_2} + \rm{H_2O}$

2. Določimo oksidacijska števila tistim atomom, ki se jim spremeni oksidacijsko število.

$\mathrm{K}\overset{+7}{\mathrm{Mn}}\mathrm{O_4} + \mathrm{H}\overset{-1}{\mathrm{Cl}} \rightarrow \mathrm{KCl} + \overset{+2}{\mathrm{Mn}}\mathrm{Cl_2} + \overset{0}{\mathrm{Cl_2}} + \mathrm{H_2O}$ 

3. Zapišemo delni enačbi za oksidacijo in redukcijo.

redukcija: $\overset{+7}{\mathrm{Mn}} + 5\mathrm{e^−} \rightarrow \overset{+2}{\mathrm{Mn}}$, oksidacija: $\overset{−1}{\mathrm{2Cl^−}} \rightarrow \overset{0}{\mathrm{Cl_2}} + 2\mathrm{e^−}$ 

4. Ugotovimo število izmenjanih elektronov. Sprejetih je bilo pet, oddana pa dva elektrona. Da bo število sprejetih in oddanih elektronov enako v obeh delnih enačbah, je treba delno enačbo za oksidacijo pomnožiti s 5, delno enačbo za redukcijo pa z 2.

$\overset{+7}{\mathrm{2Mn}} + 10\mathrm{e^−} \rightarrow \overset{+2}{\mathrm{2Mn}}$,        $\overset{−1}{\mathrm{10Cl^−}} \rightarrow \overset{0}{\mathrm{5Cl_2}} + 10\mathrm{e^−}$  

Dobljene koeficiente prenesemo v osnovno enačbo.

$\rm{2KMnO_4} + \rm{\textbf{10}HCl} \rightarrow \rm{2KCl} + \rm{2MnCl_2} + \rm{5Cl_2} + \rm{H_2O}$

5. Število atomov posameznih elementov mora biti enako. Na desni strani je 16 atomov klora, enako število mora biti tudi na levi strani. Tako je končni koeficient pri klorovodikovi kislini 16, to pa pomeni, da pri reakciji nastane osem molekul vode. Število kisikovih atomov je na obeh straneh enačbe enako.

$\rm{2KMnO_4} + \rm{\textbf{16}HCl} \rightarrow \rm{2KCl} + \rm{2MnCl_2} + \rm{5Cl_2} + \rm {\textbf{8}H_2O}$ 

 

<NAZAJ
>NAPREJ133/245