Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Podana je enačba za redoks reakcijo. Katera snov je pri reakciji reducent? Dopolnite manjkajočo besedo.

Ca(s) + 2H+(aq) → Ca2+(aq) + H2(g)

Pri reakciji je reducent kalcij .             
7.

Katera izmed prikazanih sprememb prikazuje oksidacijo?

8.

Katera izmed naslednjih sprememb predstavlja redukcijo?

9.

Dopolnite.

Na segret bakrov(II) oksid, CuO, uvajamo vodik. Pri tem nastaneta elementarni baker in vodna para.

Oksidacijsko število bakra v bakrovem(II) oksidu je +2 , elementarnega bakra pa 0 . Baker se je pri reakciji reduciral . Dopolnite enačbo za prehod bakrovih ionov v elementaren baker.

Cu2+ + 2 e Cu

Oksidacijsko število vodika v molekuli H2 je 0 , v nastali vodi pa +1 . Vodik se je pri reakciji oksidiral . Dopolni enačbo za prehod molekul vodika v vodikove ione.

H2 2 H+ + 2 e

Atom bakra sprejme dva elektrona, molekula vodika odda dva elektrona. Število sprejetih in oddanih elektronov je enako .

Enačba redoks reakcije:

CuO(s) + H2(g) Cu (s) + H2O (g)

<NAZAJ
>NAPREJ137/245