Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obstajajo različni načini citiranja, v splošnem se držimo pravila, da zmeraj citiramo tako, da je na osnovi naših navedb možno ponovno izslediti citirani literaturni vir ter da vse navedene vire dosledno citiramo na enak način.

V seznamu literature naj bodo ne glede na izbrani način citiranja navedeni naslednji podatki o citirani literaturi:

Za knjigo/učbenik: Izpisani priimki, začetnice imen avtorjev (letnica izdaje). Naslov knjige, izdaja.  Kraj: založba. V primeru, da gre za dobesedni citat iz knjige, navedemo še stran, na kateri je citat.
Primer:
Belitz, H. D. (1987). Food Chemistry. Berlin: Springer Verlag.

Za članek iz revije: Izpisani priimki, začetnice imen avtorjev (letnica izdaje). Naslov članka. Ime revije. Številka revije (številka zvezka), strani, na katerih se članek v reviji nahaja.
Primer:
Aurian Blajeni, B., Sam J., Sisak M. (1999). Sweet Chemistry. Journal of Chemical Education. 76(1), 91-92.

Za spletni vir: Izpisani priimki, začetnice imen avtorjev/inštitucija nosilka spletne strani (letnica izdaje). Naslov prispevka na spletni strani. [on-line datuma citiranja]: <navedba spletnega naslova>.
Primer:
Davis, L. (2007). Separation in the Middle School Classroom using Chromatography and Electrophoresis. [on-line 26. 10. 2007]: <http://www.che.wsu.edu/modules/94modules/davis/chromatography.html>

 

V skladu z vsebino vaše projektne naloge na izbrano temo iz vsebinskega sklopa o pridobivanju, lastnostih in uporabi H2SO4, HNO3, H3PO4 zberite literaturo.

V pisnem izdelku povzemite bistvene teoretične osnove in sproti citirajte uporabljene literaturne vire. Tudi pri slikovnem gradivu, tabelah in grafih, katerih niste sami izdelali, je potrebno navajanje literaturnih virov.

V dogovoru z učiteljem oddajte pisni izdelek v pregled ali rezultate študija teoretičnih osnov ustno predstavite.

Na osnovi povratnih informacij, ki jih boste dobili od učitelja o opravljenem študiju teoretičnih osnov, poročilo po potrebi dopolnite in vložite v portfolijo.

Zanimivost

Žveplova(VI) kislina (H2SO4) je močno dehidracijsko sredstvo − snovem "odvzema" vodo. Rezultate tega lahko opazimo, če kanemo nekaj kapljic konc. H2SO4 na bombažno tkanino.

 

V primeru, da vaše sodelovalno projektno delo vključuje eksperimentalno delo, je potrebno zanj voditi laboratorijski dnevnik.

<NAZAJ
>NAPREJ230/245