Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Relativna molekulska masa spojine

Relativna molekulska masa vode

Na prejšnji strani smo računali relativne molekulske mase elementov. Izračun relativne molekulske mase spojin je zelo podoben − upoštevati moramo število in vrsto atomov, ki sestavljajo molekulo spojine.

Oglejmo si izračun relativne molekulske mase vode (H2O). Molekula vode je sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika.

Relativna molekulska masa vode je vsota dveh relativnih atomskih mas vodika in ene relativne atomske mase kisika.

Mr(H2O) = 2·Ar(H) + 1·Ar(O) = 2·1 + 1·16 = 18

Relativna molekulska masa spojine dušika in kisika

Prikazan je kalotni model neke spojine. Modre krogle predstavljajo atome dušika, rdeče krogle pa atome kisika. Dopolnite izraz z vstavljanjem formule spojine, simbolov elementov, njihovih relativnih atomskih mas in izračunane relativne molekulske mase.

Vrednosti relativnih atomskih mas in relativne molekulske zaokrožite na cela števila.

Mr( N2O3 ) = 2·Ar( N ) + 3·Ar( O ) = 2· 14 + 3· 16 = 76

Primerjava relativnih molekulskih mas

Razporedite spojine CO2, SO2, H2O in OF2 po naraščajoči relativni molekulski masi. Na prazna mesta vpišite formule spojin.

Formule spojin po naraščajoči relativni molekulski masi:
H2O < CO2 < OF2 < SO2

Relativna molekulska masa ogljikovodika

Prikazan je model nekega ogljikovodika (spojine iz ogljika in vodika).

Simbol elementa
palični kroglični kalotni

Dopolnite izraz z vstavljanjem formule spojine, števila atomov obeh elementov, njihovih relativnih atomskih mas in izračunane relativne molekulske mase. Vpisujte cela števila.

Mr( C3H8 ) = 3 ·Ar(C) + 8 ·Ar(H) = 3 · 12 + 8 · 1 = 44
<NAZAJ
>NAPREJ151/264