Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

Kolikšen je masni delež kalijevega jodida v nasičeni raztopini pri 15 °C, če je topnost KI 140 g/100 g vode?

15.

Koliko litrov 20-odstote raztopine HCl bi lahko dobili iz 200 g plinastega HCl, če je gostota raztopine 1,1 g mL−1?

16.

Dopolnite besedilo.

Amonijak in vodikov klorid se pri 5 °C v vodi približno enako dobro topita, 84 g/100 g vode. Pri 80 °C se v 100 g vode raztopi 10 g amonijaka, HCl pa 49 g. Sklepamo lahko, da se topnost obeh plinov s temperaturo (zmanjšuje/povečuje) zmanjšuje . Masni delež amonijaka pri 80 °C je 0,091 , masni delež HCl pa je pri isti temperaturi 0,329 . Pri višjih temperaturah je HCl (bolj/manj) bolj topen v primerjavi z NH3. (Rezultat zaokrožite na 3 decimalna mesta.)
17.

Izračunajte maso bakrovega(II) sulfata (CuSO4), ki je raztopljen v 100 g 25-odstotne raztopine.

18.

Koliko mililitrov vode moramo dodati k 50,0 g natrijevega klorida (NaCl), da bomo dobili 40-odstotno raztopino?

V(vode) = 75 mL
19.

Koliko gramov barijevega klorida dihidrata (BaCl2⋅2H2O) in koliko gramov vode potrebujemo za pripravo 450 g 15-odstotne raztopine barijevega klorida?


m(BaCl2⋅2H2O)= 79 g     m(H2O)= 371 g
20.

100 g Na2CO3·10H2O raztopimo v 1 L vode. Izračunajte masni delež Na2CO3 v raztopini.

$w$(Na2CO3)= 3,4 %
<NAZAJ
>NAPREJ262/296