Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Molska masa snovi M je masa enega mola delcev, ki to snov sestavljajo.

1 mol delcev katere koli snovi vsebuje 6,02·1023 delcev.

Enota za molsko maso je g/mol.

Molsko maso elementa določimo tako, da njegovi relativni atomski masi pripišemo enoto g/mol.

Molsko maso spojine izračunamo tako, da njeni relativni molekulski masi pripišemo enoto g/mol. Lahko pa jo izračunamo tudi tako, da seštejemo molske mase vseh elementov, iz katerih je sestavljena. Pri tem moramo upoštevati tudi število atomov elementov v spojini.

V kemiji računamo z masami snovi (m) in tudi z množino snovi v molih (n). Množino snovi (n) izračunamo tako, da maso snovi (m) delimo z njeno molsko maso.

$$n=\frac{m}{M}$$

Maso snovi izračunamo tako, da množino snovi pomnožimo z njeno molsko maso.

Koliko znaša molska masa elementa z vrstnim številom 13?

Na sliki je aluminijevo platišče.

Eden od fosforjevih oksidov je spojina P4O10. Koliko znaša njena molska masa?

Kolikšna je masa 5 molov spojine P4O10?

<NAZAJ
>NAPREJ225/271