Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Agregatno stanje ogljikovodikov

Agregatno stanje snovi pri sobnih pogojih je odvisno od več dejavnikov. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, se ogljikovodiki z večjimi molekulami lažje utekočinijo. Nerazvejeni alkani s petimi do šestnajstimi ogljikovimi atomi v molekuli so pri sobnih pogojih tekoči, še daljši alkani pa so trdni. Krajši – metan, etan, propan in butan – so pri sobnih pogojih plini.

Vrelišča in tališča alkanov

Metan in etan lahko utekočinimo, če ju dovolj ohladimo. Vendar to dosežemo le v posebej opremljenih laboratorijih, ker imata ta alkana zelo nizko vrelišče. Za utekočinjenje propana bi zadostovala zima na Antarktiki, za utekočinjenje butana pa bi bila dovolj že zima v naših krajih. Pline lahko utekočinimo tudi, če jih močno stisnemo.


JeklenkePropan in butan gorita tako kot metan, vendar je potreben manjši tlak kot pri metanu, da ju utekočinimo v jeklenki.

Agregatno stanje je torej odvisno od velikosti molekule ogljikovodikov oz. molske mase – večje molekule imajo večjo molsko maso in tudi višja tališča in vrelišča.

Večje molekule potrebujejo več energije za gibanje. Na tališča in vrelišča vpliva tudi razvejenost verige ogljikovih atomov - razvejeni ogljikovodiki imajo nižja vrelišča in tališča kot nerazvejeni ogljikovodiki.

Vrelišče<br>butana: -0,5 ˚C Vrelišče<br>metilpropana: -12 ˚C
Vrelišče<br>heksana: -69 ˚C Vrelišče<br>cikloheksana: 80,6 ˚C
<NAZAJ
>NAPREJ44/271