Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti halogenov

Nekatere fizikalne lastnosti halogenov

  F     
Cl    
Br    
I      
Vrstno število 
9
17
35 53

Elektronska
konfiguracija    

[He]2s22p5 [Ne]3s23p5
 [Ar]4s24p5 [Kr]5s25p5

Prva ionizacijska
energija (kJ/mol)

1681
1251
1140 1008
Elektronska
afiniteta* (kJ/mol)
−328
−349
−325
−295
Tališče (°C)
−220
−101
−7,2
2,8
Vrelišče (°C)
−188
−34
59
184
Elektronegativnost  4,0  3,0  2,8  2,5

Atomi elementov imajo sedem valenčnih elektronov, ki so razporejeni na orbitalah ns2np5. Do stabilne konfiguracije osmih elektronov jim manjka en elektron. V elementarnem stanju zato tvorijo dvoatomne molekule: F2, Cl2, Br2 in I2. Med molekulami halogenov so van der Waalsove privlačne sile. Najmočnejše se med molekulami joda, ki imajo največje elektronov. Zato ima jod med halogeni najvišje tališče in vrelišče in je pri sobni temperaturi trdna snov. Če atom halogena sprejme en elektron od atoma drugega elementa, nastane negativno nabit ion X.

* Elektronska afiniteta je energija, ki se sprosti ali porabi, če en mol atomov v plinastem agregatnem stanju sprejme en mol elektronov.

Atomi v molekulah halogenov so povezani s kovalentno vezjo. Molekule halogenov so nepolarne, zato je topnost halogenov večja v nepolarnih topilih. Vzrok za to je, da so vezi med molekulami v nepolarnih topilih približno enako močne kot vezi med nepolarnimi molekulami halogenov. 

Oksidacijska sposobnost halogenov je največja pri fluoru in nato po skupini pada: F2>Cl2>Br2>I2. Pri dodatku klorovice ali bromovice (razredčene vodne raztopine klora oz. broma) vodni raztopini jodidnih ionov nastane rjava raztopina joda. Če dodamo nastali raztopini malo nepolarnega topila, se to obarva vijolično. Molekule joda se bolje topijo v nepolarnem topilu kot v vodi.
                        Cl2(aq) + 2I(aq)  →  I2(aq) + 2Cl(aq)
                        Br2(aq) + 2I(aq)  →  I2(aq) + 2Br(aq)Iz vodne raztopine bromidnih ionov dobimo brom pri dodatku klorovice. Če dodamo nastali raztopini malo nepolarnega topila, se to obarva oranžno.
Cl2(aq) + 2Br(aq)  →  Br2(aq) + 2Cl(aq)

 

<NAZAJ
>NAPREJ240/296