Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti alkoholov

Molekule alkoholov so sestavljene iz  nepolarne verige ogljikovih atomov, ki je hidrofobna, in polarne skupine –OH, ki je hidrofilna.
   (Hidrofílnost (iz grščine hydros - voda + philein - ljubiti) opisuje lastnost nekaterih snovi, da so rade v stiku z vodo, hidrofóbnost (iz grščine hydros - voda + phobein - sovražiti) pa lastnost nekaterih snovi, da ne marajo biti v stiku z vodo.)

V alkoholih z malo ogljikovih atomov prevladujejo polarne lastnosti, zato se metanol, etanol in propanol popolnoma mešajo z vodo. V butanolu, ki ima štiri ogljikove atome, sta oba vpliva izenačena, zato je zmerno topen v vodi. Alkoholi s petimi ali več ogljikovimi atomi so zaradi prevladujočih nepolarnih lastnosti v vodi praktično netopni.

Razmislite še o vreliščih alkoholov. Oglejte si podatke v spodnji tabeli.

Ime IUPAC / trivialno Racionalna formula Vrelišče (°C) Topnost
v vodi (g/L)
Uporaba
metanol / metilni alkohol CH3OH 65 neomejena
gorivo, topilo
etanol / etilni alkohol CH3CH2OH 78,5 neomejena alkoholne pijače, topilo
propan-1-ol / propilni alkohol CH3CH2CH2OH 97,4 neomejena topilo
butan-1-ol CH3CH2CH2CH2OH 117,2
7,9
topilo
pentan-1-ol CH3CH2CH2CH2CH2OH 137,3
2,3 topilo

Kako se spreminjajo vrelišča alkoholov z dolžino nerazvejane verige ogljikovih atomov, na katero je vezana hidroksilna skupina? Vrelišča alkoholov naraščajo (naraščajo/padajo).

<NAZAJ
>NAPREJ88/271