Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eksotermna reakcija − energijski diagram

Pri vsaki reakciji je treba najprej dovesti energijo, da se vezi lahko razcepijo. Pri vsaki reakciji pa se energija sprošča, ker tudi nastajajo vezi. Zakaj so potem reakcije endotermne in eksotermne? Če se pri kemijski reakciji zaradi nastanka novih vezi sprosti več energije, kot je je treba dovesti za prekinitev vezi, je reakcija eksotermna. Obratno velja za endotermno reakcijo.


Spremembo energije pri kemijski reakciji, ki jo lahko splošno zapišemo: A + B $\rightarrow$ C + D, si lahko pogledamo na zgornji animaciji, če povlečemo drsnik.

Razliko energij med produkti in reaktanti za kemijsko reakcijo pa izražamo s spremembo standardne reakcijske entalpije, $\Delta H^\text{o}_\text{r}$ (pri standardnih pogojih, pri tlaku 100 kPa). Na grafu lahko vidimo, da imajo produkti nižjo energijo od reaktantov, razlika energij se sprosti v okolje, graf predstavlja eksotermno reakcijo.

Po dogovoru je: $\Delta H^\text{o}_\text{r} = \Delta H^\text{o}\text{(produktov)} - \Delta H^\text{o} \text{(reaktantov)}$, torej je:
$\Delta H^\text{o}_\text{r} < 0$ za eksotermno reakcijo
$\Delta H^\text{o}_\text{r} > 0$ za endotermno reakcijo

Aktivacijska energija je minimalna energija, ki jo morajo imeti reaktanti, da dosežejo aktivacijski kompleks, to je prehodno stanje pri nastanku produktov.

Kolikšna je vrednost aktivacijske energije (Ea) in standardne reakcijske entalpije $\Delta H^\text{o}_\text{r}$ za reakcijo A + B $\rightarrow$ C + D, ki je prikazana z energijskim diagramom? (Drsnik povlecite skrajno desno.)

Vrednost $\Delta H^o_r$ se nanaša na zapisano in urejeno enačbo konkretne kemijske reakcije z navedenimi agregatnimi stanji. Primer:

C2H4(g) + 2O2(g) $\rightarrow$ 2CO2(g) + 2H2O(l) $\Delta H^\text{o}_\text{r} = -1411$ kJ mol−1
2C2H4(g) + 4O2(g) $\rightarrow$ 4CO2(g) + 4H2O(l) $\Delta H^\text{o}_\text{r} = -2822$ kJ mol−1

<NAZAJ
>NAPREJ217/296