Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Procese razdelimo na fizikalne in kemijske. Fizikalne spremembe so vezane na spremembo agregatnega stanja, raztapljanja in podobno, medtem ko pri kemijskih spremembah nastajajo nove snovi.

Vsi ti procesi so povezani s spremembo energije. Energija se lahko prenaša iz procesa na okolico (eksotermi procesi) ali obratno, iz okolice na sistem (endotermni procesi).  

Energija pri kemijski reakciji je poenostavljeno povezana s prekinitvijo vezi v reaktantih in z nastankom novih vezi v produktih. Ključnega pomena za neko reakcijo je poznavanje mehanizma reakcije, kjer ima veliko vlogo aktivacijski kompleks. Spremembo energije med reakcijo ( A + B $\rightarrow$ C + D) lahko podamo z energijskim diagramom.

Aktivacijska energija $(E_\text{a})$: je minimalna energija, ki jo morajo imeti reaktanti, da dosežejo akktivacijski kompleks, to je prehodno stanje pri nastanku produktov.

Aktivacijski kompleks (reakcijski intermediat ali prehodno stanje): je stanje z največjo energijo, ki je nujno potrebno za nastanek produktov.

Standardna reakcijska entalpija $(\Delta H^\text{o}_\text{r})$: je toplota, ki se sprosti ali porabi pri kemijski reakciji pri tlaku 100 kPa. Ko navajamo $(\Delta H^\text{o}_\text{r})$, se ta nanaša na zapisano in urejeno enačbo konkretne kemijske reakcije z navedenimi agregatnimi stanji.

$\Delta H^\text{o}_\text{r} = \Delta H^\text{o}_\text{(produktov)} - \Delta H^\text{o}_\text{(reaktantov)}$
$\Delta H^\text{o}_\text{r} < 0$ za eksotermno reakcijo
$\Delta H^\text{o}_\text{r} > 0$ za endotermno reakcijo

Standardna tvorbena entalpija $(\Delta H^\text{o}_\text{tv})$: je toplota, ki se sprosti ali porabi pri nastanku enega mola spojine iz elementov v njihovih standardnih stanjih pri tlaku 100 kPa.

$\Delta H^\text{o}_\text{tv}$ vseh elementov v njihovih standardnih stanjih imajo po dogovoru vrednost 0. 

Enota za $\Delta H^\text{o}_\text{r}$ je kJ. $\Delta H^\text{o}_\text{r}$ se navaja ob zapisu urejene enačbe kemijske reakcije z agregatnimi stanji.

Enota za $\Delta H^\text{o}_\text{tv}$ je kJ mol−1. $\Delta H^\text{o}_\text{tv}$ je podana na mol snovi, zato ni treba pisati enačbe kemijske reakcije.

<NAZAJ
>NAPREJ219/296