Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj se zgodi, če v besedi [konec] prvi glas zamenjaš z glasom [l]? Odgovori.

Kaj bi se zgodilo, če bi novonastalo besedo uporabili namesto besede konec v povedi Bliža se konec tedna.? Odgovori.

Glas je najmanjša sestavina besede. Če v besedi zamenjamo, odvzamemo, dodamo kateri glas ali spremenimo njihovo zaporedje, se spremeni tudi pomen besede, npr.: konec → lonec, zvonec, kosec; cenik → cekin.

Koliko glasov je v besedi GLAS? Izberi pravilni odgovor.

0 1 2 3 4 5 6

Besedo izgovori večkrat zapored in ugotovi, kateri glas izgovoriš najglasneje. Označi ga.

G L A S

Preberi še naslednji povedi in v vsaki besedi označi glas, ki ga izgovoriš najglasneje.

P O S A V S K I V R E M E N O S L O V C I
N A P O V E D U J E J O D E Ž E V E N V I K E N D.

Kako imenujemo označene glasove? Vstavi črke. Števka v kvadratu pomeni zaporedno številko črke v abecedi.

19

1

14

16

8

13

1

19

15

10

12

10

S A M O G L A S N I K I

Ali je v posamezni besedi več samoglasnikov ali zgolj označeni? Odgovori.

Označi še ostale samoglasnike v povedi.

P O S A V S K I V R E M E N O S L O V C I
N A P O V E D U J E J O D E Ž E V E N V I K E N D.

Glede na to da je v posamezni besedi več samoglasnikov, kot si jih prvotno označil, to pomeni, da ima prvotno označeni glas še drugo vlogo. Katero vlogo imajo označeni glasovi v povedi? Premisli in dopolni poved. Če ne gre drugače, si pomagaj z namigom.

PosAvski vremenoslOvci napovedUjejo dežEven vIkend.

Označeni glasovi so samoglasniki, označujejo pa tudi mesto naglasa v besedi.

Koliko naglašenih samoglasnikov je v eni besedi? Izberi odgovor.

{1;2;3;4;5}

Večina slovenskih besed ima en naglašeni samoglasnik. Ali lahko mesto naglasa poljubno premikamo? Preveri tako, da mesto naglasa v besedah v prejšnji povedi premikaš.

<NAZAJ
>NAPREJ51/547