Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računamo z množinami

Koliko molov amonijaka nastane, če zreagirata dva mola dušika, vodika pa je dovolj?

Pri gorenju metana poteka reakcija oksidacije, pri čemer nastaneta ogljikov dioksid in tekoča voda. Uredite enačbo reakcije in dopolnite besedilo.

CH4( g ) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l)

En mol metana zreagira z dvema moloma kisika , pri čemer nastanejo en mol ogljikovega dioksida in dva mola vode. Množinsko razmerje glede na metan in kisik je: n(CH4)/n(O2)= 1 / 2 . Druga razmerja so še: n(CO2)/n(CH4)= 1 /1 in n(H2O)/n(CH4)= 2 /1.

Z ustrezno molsko maso lahko izračunamo, da je masa enega mola metana 16,0 g, masa enega mola ogljikovega dioksida pa 44,0 g. 

Iz dveh molov metana pa bi nastali dva mola ogljikovega dioksida in štirje moli vode.

Kovanci vsebujejo približno 8% niklja, preostalo je baker.

Ena od reakcij v Mondovem procesu za pridobivanje niklja je tudi naslednja:

NiO(s) + H2(g) → Ni(s) + H2O(g)

Enačba te reakcije je že urejena. Množinsko razmerje za glavni produkt je: n(Ni)/n(NiO)=1/1.

Koliko znaša masa niklja, ki bi jo dobili s to reakcijo, če zreagira 74,7 g nikljevega oksida?

<NAZAJ
>NAPREJ208/296