Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek


Jezik je sporazumevalno sredstvo. Z njim tvorimo besedila ter sprejemamo in razumemo besedila drugih ljudi. Jezik nam omogoča izražanje predmetnosti, doživljanja, čustvovanja, vrednotenja, v njem razmišljamo in sprejemamo informacije, čustva in doživljanje drugih.  Pri sporazumevanju uporabljamo besedni jezik in ga dopolnjujemo s prvinami nebesednega jezika (kretnje, mimika obraza, drža telesa ...). Nebesedno sporazumevanje je lahko nedogovorjeno, nezavedno in izvirno, lahko pa je dogovorjeno. K dogovorjenemu sodijo zvočni signali (zvok sirene) in vidni simboli (prometni znaki, policistove kretnje ...). Nejezikovno se lahko sporazumevajo tudi nekatere živali.
Osnovna enota besednega jezika je beseda. V zapisu je sestavljena iz črk, v govoru pa jo sestavljajo glasovi. Vsaka beseda ima svoj pomen. Besede imajo tudi slogovno vrednost (so slogovno zaznamovane ali slogovno nezaznamovane) in obliko (ta izraža spol, sklon, število ...). Pomen besed je dogovorjen znotraj jezikovne skupnosti, dogovorjena je tudi pisna/izgovorna podoba besede, ki je ni moč poljubno spreminjati.

Besede se združujejo v večje enote, v besedne zveze, stavke in povedi ter v besedila. Pri tvorjenju besedil upoštevamo pravopisna, pravorečna in slovnična pravila. Besedne so opisane v slovarjih in drugih jezikovnih priročnikih: v Slovenski slovnici, Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Slovenskem pravopisu, Slovarju tujk, Slovenskem etimološkem slovarju in terminoloških slovarjih.

Pravopis nas uči, kako zapisujemo glasove s črkami (glasba), kako uporabljamo veliko in malo začetnico (Kranjska Gora), ločila (. , ! ? ; : »« () ... ' /), delimo besede (ma-ti), navaja pravila za pisanje skupaj, narazen in z vezajem (kranjskogorski, čim bolj) ter o pisanju prevzetih besed (kokakola).

Pravorečje se ukvarja z izgovorom in naglaševanjem besed ter z ustrezno rabo prozodičnih sredstev, kamor sodijo intonacija, členitev besedila s premori, poudarjanje besed in delov povedi, register, hitrost govora in barva

glasu. Informacije o izgovoru besed najdemo v SSKJ  in v Slovenskem pravopisu, posebna pravorečna načela pa obravnava Slovenska slovnica.

Slovnična pravila nas učijo tvoriti pravilne besedne zveze, stavke in povedi ter kako povedi povezujemo v odstavke in besedila.

Glasno preberi povedi in bodi pozoren na širino glasov.

Sošolka méni, da je naš razrednik pristranski. – Mêni pa se zdi objektiven.
V sosednji vasi gorí. – V naši pokrajini sta dve visoki gôri.
Tébe so dogajalni kraj v tragediji Kralj Ojdip. – Têbe pa je profesor pogrešal.
Sarin ôči je razumevajoč do njenih najstniških težav. – Dvoje očí več vidi.
S prihranki sem si kupil novo gorsko koló. – Kólo je folklorni ljudski ples.

 

<NAZAJ
>NAPREJ4/442