Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dipolni moment

Voda ima stalni dipol

Fizikalna veličina, ki opredeljuje polarnost vezi, je električni dipolni moment. Električni dipolni moment (oznaka pe) je vektorska veličina, katere velikost je enaka produktu pozitivnega (ali negativnega) naboja in razdalje med nabojema. Usmerjen je v smeri od negativnega proti pozitivnemu naboju. Vektor označimo s posebno puščico (glej animacijo). Mednarodni sistem enot določa za električni dipolni moment sestavljeno enoto C m, vendar se za navajanje električnih dipolnih momentov molekul uporablja manjša enota debye (D).

1 D = 3,336 x 10−30 C m

Molekule, ki imajo električni dipolni moment, so permanentni (stalni) dipoli. Molekula vode je permanentni dipol.

Vsaka vez O−H v molekuli vode ima električni dipolni moment. Dipolna momenta vezi O−H sta usmerjena od delno negativnega atoma kisika (δ−) proti delno pozitivnima atomoma vodika (δ+). Dipolni moment molekule vode je vektorska vsota električnih dipolnih momentov posameznih vezi v molekuli. Ker je v molekuli vode kot med vezmi O−H 104,5°, je električni dipolni moment molekule vode večji, kot je električni dipolni moment posamezne vezi O−H, njegova vrednost je 1,84 D. Ker imajo molekule vode električni dipolni moment, na usmeritev dipolnih momentov učinkujejo naelektreni materiali (pojav statične elektrike), v poskusu je bila to naelektrena površina balona. Curek vode se je močno odklonil proti naelektrenemu balonu. 

Animacija prikaza dipolnega momenta vode

Preverite razumevanje

  Na sliki je prikazana razporeditev elektronske gostote na površini molekule vodikovega klorida (HCl). Poiščite vse pravilne trditve.

<NAZAJ
>NAPREJ119/296