Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Polihalogenirani ogljkovodiki

V molekuli ogljikovodika imajo več atomov vodika zamenjanih z atomi fluora, klora ali broma. Mednje spadajo organska topila, npr. kloroform, fluorokloroogljikovodiki oz. freoni, ki so jih uporabljali v sistemih za hlajenje in kot potisne pline za razpršila, insekticidi in herbicidi za zatiranje insektov in plevela ter poliklorirani bifenili, ki so se uporabljali kot transformatorske tekočine.

Modeli polikloriranih ogljikovodikov in derivatov

Model molekule<br>1,1,1-trikloroetana Model molekule<br>lindana Model molekule<br>2,4-D

1,1,1-trikloroetan se uporablja kot topilo. Lindan se je uporabljal kot sredstvo za zatiranje škodljivcev — insekticid.  2,4-D je kemično derivat halogeniranega ogljkovodika benzena. Njegovo kemično ime je 2,4-diklorofenoksiocetna kislina. Uporabljala se je za zatiranje plevelov — herbicid.

Dopolnite formulo

Molekulska formula lindana je: C 6 H 6 Cl 6

Poliklorirani bifenili — prava nadloga

Poliklorirani bifenili so mešanica kloriranih bifenilov (dva benzenova obroča, ki sta povezana z enojno vezjo). Zaradi njihove kemične inertnosti in visokega vrelišča so se uporabljali kot transformatorske tekočine. Pri sežigu odpadnih transformatorskih tekočin nastajajo dioksini, med njimi smrtonosni TCDD  s kemičnim imenom 2,3,7,8-tetrakloro-dibenzo-p-dioksin.

Model molekule PCB Model molekule TCDD

Prenesi formule na desni tako, da bodo ustrezale formuli PCB oz. TCDD.

PCB
C12Cl10
TCDD
C12H4O2Cl4
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ83/335