Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ketoni — sorodniki aldehidov

Spoznali boste, da so ketoni sicer zelo podobni aldehidom, vendar se od njih tudi razlikujejo. Naučili se boste poimenovati ketone. Spoznali boste, da dobimo ketone pri oksidaciji sekundarnih alkoholov in pomen ketonov za življenje.


Primerjajmo lastnosti ketonov in aldehidov.

Tudi ketoni so karbonilne spojine kot aldehidi, le da imajo ketoni na ogljkov atom karbonilne skupine vezani dve organski skupini.

Podobnost v zgradbi molekul se odraža tudi v nekaterih fizikalnih lastnostih. V tabeli so zbrani podatki za aldehid propanal in keton propanon.

Nekatere lastnosti

Ime propanal propanon
Molska masa (g/mol)
58,08 58,08
Vrelišče (oC)
48 56,2
Prag zaznave vonja (ppm)
1 ppm 13 ppm
Gostota (g/mL)
0,811
0,792
Topnost v vodi
dobro topen
dobro topen
Dipolni moment (D)
2,52 2,70


Razmislite.

Zakaj ima propanon (aceton) višje vrelišče od propanala? Kaj pomeni "ppm" (beri parts per milion)? Pri kateri vrednosti zaznamo vonj po propanalu in pri kateri po propanonu?

Poimenovanje ketonov

Enostavne ketone poimenujemo podobno kot aldehide, imenu ogljikovodika dodamo končnico -on in označimo lego karbonilne skupine, tako da pred končnico navedemo številko C-atoma karbonilne skupine. Poglejte primer na animaciji.


Poimenujte enostavne ketone.

Vpišite ime ketona.

CH3CH2COCH3: butan-2-on   CH3COCH2CH2CH2CH2CH3: heptan-2-on CH3CH2COCH2CH3CH3: heksan-3-on  
<NAZAJ
>NAPREJ121/335