Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti karboksilnih kislin

Primerjajte vrelišča alkohola etanola in etanojske (ocetne) kisline.

etanol CH3CH2OH 78,3 oC
46,1 g/mol
etanojska kislina
CH3COOH 118 oC
60 g/mol

Vrelišče etanojske kisline je skoraj 40 oC višje od vrelišča etanola. Te razlike ne moremo pripisati le razliki v molski masi.  Molekule alkoholov so povezane z vodikovimi vezmi, zato imajo alkoholi veliko višja vrelišča od alkanov, kjer nastopajo med molekulami le disperzijske sile. Tudi med molekulami karboksilnih kislin nastopajo vodikove vezi, zato bi pričakovali, da bodo vrelišča karboksilnih kislin podobna vreliščem alkoholov s primerljivo molsko maso, vendar podatki kažejo, da to ni tako. Za molekule karboksilnih kislin je značilno, da se z vodikovimi vezmi povezujejo v dimere. Velikost molekule se tako podvoji, poveča se jakost disperzijskih sil med molekulami, kar se odraža na višjem vrelišču v primerjavi z alkoholi, ki ne tvorijo dimerov.

Nastajanje dimera etanojske kisline prikazuje animacija.


Jakost karboksilnih kislin

Poskus prikazuje reakcijo magnezija z metanojsko, etanojsko in propanojsko kislino. V petrijevke nalijemo 1 M raztopine kislin in dodamo trak magnezija. Opazujemo hitrost izhajanja mehurčkov vodika.

Poskus: Raztapljanje magnezija v karboksilnih kislinah

Vse tri karboksilne kisline reagirajo z magnezijem tako, da se razvija plin vodik. Vodik nastaja pri reakciji magnezija z oksonijevimi ioni kisline.

Mg(s) + 2 H3O+(aq) → Mg2+(aq) + H2(g) + 2 H2O (l)

 

<NAZAJ
>NAPREJ150/335