Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razlaga rezultatov poskusa

Intenzivnost razvijanja vodika pri reakciji magnezija s kislino je odvisna od jakosti karboksilne kisline. Jakost kisline je določena z ravnotežno konstantoKa za reakcijo protolize kisline v vodi. 

Močnejša kot je kislina, več oksonijevih ionov je prisotnih v ravnotežju, večja bo vrednost njene konstante protolize Ka in manjša bo vrednost dekadičnega logoritma konstante protolize pKa. V tabeli so prikazane vrednosti Ka in pKa za metanojsko, etanojsko in propanojsko kislino.

 Kislina  Ka  pKa Reakcija z magnezijem
 HCOOH  1,77 x 10-4
 3,75  Burno razvijanje vodika
 CH3COOH  1,8 x 10-5  4,74  Razvijanje vodika
 CH3CH2COOH  1,3 x 10-5
4,87
 Počasno razvijanje vodika

Opazimo lahko, da jakost karboksilne kisline z daljšanjem alkilne skupine, ki je vezana ob karboksilni skupini, pada, konstanta protolize ima manjšo vrednost, nasprotno pa je vrednost pKa vedno večja. Zakaj?

 

Vplivi na konstanto protolize

Zaradi delno pozitivnega značaja karbonilnega ogljika je olajšan odcep protona v hidroksilni skupini, olajšana je polarizacija vezi O−H. Bolj je karbonilni ogljik pozitiven, lažje se proton odcepi. Skupine, ki povečujejo pozitivni značaj karbonilnega ogljika, bodo povečale jakost kislin, ker bodo olajšale izstop protona, nasprotno pa bodo skupine, ki bodo zmanjševale pozitiven značaj karbonilnega C-atoma, otežile izstopanje protona. Take skupine so alkilni skupine, daljše kot so, težje se bo proton odcepil, šibkejša bo kislina.

Zapis enačb reakcij magnezija

Dopolnite enačbe reakcij magnezija v vodnih raztopinah karboksilnih kislin.

Mg(s) + 2 HCOOH(aq) → Mg(HCOO)2(aq) + H2 (g)

Mg(s) + 2 CH3COOH(aq) → Mg(CH3COO)2 (aq) + H2(g)

Mg(s) + 2 CH3CH2COOH (aq) → Mg(CH3CH2COO)2(aq) + H2(g)

<NAZAJ
>NAPREJ151/335