Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Hidroliza derivatov karboksilnih kislin

Hidroliza derivatov karboksilnih kislin je nukleofilna substitucija. Nukleofil je pri reakciji voda. Hitrost reakcije je odvisna od velikosti pozitivnega naboja na karbonilnem ogljikovem atomu, na katerega se veže nukleofilni reagent. Poleg tega je potek reakcije odvisen še od narave izstopajoče skupine. Reakcija hidrolize acetilklorida je eksotermna reakcija. Izstopajoča skupina je kloridni ion, ki se nadomesti z ionom OH. Pri reakciji nastaneta etanojska kislina, ki je v vodi slabo protolizirana, in močna klorovodikova kislina, zato je pH raztopine 1.

Animacija reakcijske sheme hidrolize acetilklorida

Preverite razumevanje

Dopolnite reakcijsko shemo.

CH3−CH2−COCl + 2 H2O → CH3CH2COOH + H3O+ + Cl-

Hidroliza acetanhidrida

Tudi acetanhidrid reagira z vodo kot nukleofilom že pri sobnih okoliščinah, vendar veliko manj burno. Univerzalni indikator pokaže pH okoli 5. Produkt protolize je etanojska (ocetna kislina), ki je šibka kislina, reakcija disociacije je ravnotežna, ravnotežje je premaknjeno v smer neprotolizirane kisline.

Animacija reakcijske sheme hidrolize acetanhidrida

Ester etilacetat in kislinski amid acetamid pri običajnih okoliščinah z vodo ne reagirata, kar je dokaz za njuno manjšo reaktivnost pri nukleofilnih substitucijah. 

Preverite razumevanje

Dopolnite reakcijsko shemo.

CH3CO-O-OCCH3  + 2 H2O → 2 CH3COOH
<NAZAJ
>NAPREJ159/335