Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kaj so aminokisline?

Ime pove, da so to spojine, ki imajo v molekulii aminsko skupino —NH2 in so hkrati tudi kisline, v molekuli pa je prisotna še karboksilna skupina —COOH. Aminokisline imajo lahko v molekuli več aminskih in tudi več karboksilnih skupin. Osnovna delitev aminokislin izhaja iz soodvisnosti lege aminske in karboksilne skupine v molekuli, ki jo označujemo s črkami grške abecede: α, β, γ itd. Črke povedo, na kateri ogljikov atom, glede na na lego karboksilne skupine, je vezana aminska skupina.

alfa- in beta-aminokislini

Alfa-aminokislina Beta-aminokislina

Ovrednotite trditev Na sliki je formula β-aminokisline.

Drži. Ne drži.

Proteinogene aminokisline

Med številnimi aminokislinami so najbolj pomembne α-aminokisline, med njimi pa so zopet najbolj pomembne proteinogene α-aminoksiline, ki so gradniki proteinov. α-aminokisline imajo okoli ogljikovega atoma, na katerega sta vezani aminska in karboksilna skupina, tetraedrično zgradbo, ki jo predstavimo s stereoformuamil.

 Neionska oblika
 Ionska oblika
   

Preverite razumevanje

Zakaj α-aminokisline nastopajo tudi v ionski obliki?

Ovrednotite trdite. Oznaka α-aminokislina pomeni, da je to zelo pomembna aminokislina.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ250/335