Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Funkcionalna izomerija

Funkcionalni izomeri imajo enako molekulsko formulo, razlikujejo pa se v funkcionalni skupini. Nekaj funkcionalnih skupin smo do zdaj že spoznali pri poimenovanju spojin. Funkcionalni izomeri se v lastnostih najbolj razlikujejo med seboj, saj je prav funkcionalna skupina tista, ki najbolj določa lastnosti spojine. Tu najdemo velike razlike v fizikalnih kot tudi v kemijskih lastnostih.

Poglejmo primer dveh funkcionalnih izomerov z molekulsko formulo C4H10O. Zapišemo lahko dve spojini:

CH3-CH3-CH2-CH2-OH      CH3-CH3-O-CH2-CH3
butan-1-ol 
    etoksietan (dietil eter)
vrelišče: 118 °C
    vrelišče 34,6 °C

Podobno lahko zapišemo dva funkcionalna izomera z molekulsko formulo C4H8O2.

CH3-CH2-CH2-COOH
     CH3-COO-CH2-CH3
butaojska kislina
    etil etanoat
vrelišče: 163,5 °C 
    vrelišče: 77,1 °C 

Vrelišča funkcionalnih izomerov imajo večjo razliko, kot je to značilno za verižne ali položajne izomere, tudi kemijske lastnosti funkcionalnih izomerov so povsem drugačne. Funkcionalni izomeri pa se močno razlikujejo tudi v imenih.

1. Oba para spojin imata enako molsko maso. Ali lahko ugotovimo vzrok za tako veliki razliki v vreliščih? Vzrok je v:

2. Bi znali določiti funkcionalni izomer pent-1-ena?

3. Določite višje vrelišče enega od funkcionalnih izomerov v paru. Med obe spojini vpišite znak večje (>) ali manjše (<).

1. spojina
  2. spojina
hept-3-en-1-ol
> heptanal
ocetna kislina
> metil metanoat
pentan-2-ol
> metoksipropan
pentan-2-on
< ciklopentanol
<NAZAJ
>NAPREJ49/335